คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
 • นายเลียม ดวงสิน
  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  พระครูขันธรรมาภิรัต
  ผู้แทนองค์กรศาสนา
  พระอธิการพัฒนา ปิยธมฺโม
  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  นางสุบัน หมู่มาก
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายคำไพร ยาตาแสง
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางควร ชนะมาร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายเทิง ปลื้นใจ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นางลัดดา พิมพร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายชนะ ไพบุลย์
  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายสนั่น เทาศิริ
  ผู้แทนผู้ปกครอง
  นายนิพนธ์ จันทรชิต
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  นายสมกิจ อุตะมะ
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายบรรพต ในทอง
  ผู้แทนศิษย์เก่า
  นางสุพรรณี ใจนวน
  ผู้แทนครู
  นางศรศรี ศรีคำ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
  กรรมการและเรขานุการ