ผู้บริหารสถานศึกษา
 • นางสาวอรพิน จูมสีมา
  ครูใหญ่ - ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2549
  นายโฆษิต คำไสย์
  ครูใหญ่ - ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ.2549 - พ.ศ. 2554
  นายคณิตพันธ์ จามรธัญญวาท
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ. 2554-2560

  นายจักรินทร์ บุญเอนก
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ. 2560-2563
  นายสวาสดิ์ อินธิศร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ. 2563-2565
  นางศรศรี ศรีคำ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน