ผู้บริหารสถานศึกษา
 • นางศรศรี ศรีคำ
  ผูัอำนวยการชำนวญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
  ศษ.ม การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ดร.พัฒนศักดิ์ อภัยสม
  รองผูัอำนวยการชำนวญการ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
  ค.ด.การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • นายยศธนา คำศรี
  ครู(คศ.1)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  ค.บ. ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  นายจักรกฤษณ์ ชนะชัย
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • นางสาวหิรัฐติมาภรณ์ ขุมทอง
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ศษ.ม การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  นางสาวบุรินทร์ รับรอง
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  กศ.บ. คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  นางสาวรัตนา สุมณทา
  ครูชำนาญการ (คศ. 2)
  ค.บ.คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
  นางสาวเจียมจิตร วงศ์จอม
  ครู (คศ.1)
  กศ.บ. คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นางสุกฤตา บุตรอ่อน
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วท.ม. เทคโนโลยีวิศกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

  นายจำลอง อบอุ่น
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  วท.บ.เคมี
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  นางสาววีราภรณ์ วิเศษ
  ครูชำนาญการ (คศ. 2)
  วท.บ.ชีวศึกษา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  นางสาวพิมพิไล สุวรรณเพชร
  พนักงานราชการ
  คบ.ชีวศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • นางภัทรวดี พิมูลชาติ
  ครูชำนาญการ (คศ. 2)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  ร.บ. ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  นางสาวนิษฐา วงค์พิทักษ์
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • นายวุฒิไกร โพธิ์งาม
  ครู(คศ. 2)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขศึกษา
 • นายปิ่นเพชร พันธ์จันทร์
  ครู (คศ. 1)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขศึกษา
  ค.บ. พลศึกษา
  สถาบันราชภัฎสุรินทร์

  นายบุญช่วย จันทร์ประสิทธิ์
  พนักงานราชการ
  ศบ.พละศึกษา
  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
  นายสุจิน ชื่นใจ
  ครูอัตราจ้าง
  ศบ.พละศึกษา
  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นางสาวขัตติยา สุวรรณ์
  ครู (คศ. 1)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  คศ.1
  วท.บ.คหกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

  นายปฏิภาน ศรีมาศ
  ครูชำนาญการ (คศ. 2)
  กศ.ม. การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • นายกฤตษ์ กวดขัน
  ครูชำนาญการ (คศ.2)
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  คบ.ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  นางสุพรรณี ใจนวน
  ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  นางสาวภัณฑิรา ไกรราม
  ครูชำนาญการ(คศ. 2)
  คบ.ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยราชศรีสะเกษ
  นางสาวนภัสสร พรหมทา
  ครู (คศ.1)
  กศ.บ. ภาษาจีน
  มหาวิทยาลัยบูรพา

ครูพิเศษ
 • นางสาวอรษา จินดาวงค์
  ครูอัตราจ้าง)
  ค.บ.สังคมศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ลูกจ้างประจำ

 • นายสำเภา ดอกพอง
  ช่างคุภัณฑ์ชั้น 4
  ม. 6
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
  นายเปียง เทาศิริ
  นักการ
  ม. 6
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน