ประวัติโรงเรียน


ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ที่ตั้ง 129 หมู่ 2 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

 • โทร 045-969-931 โทรสาร 045-969-932
 • E-mail :stwschool28@gmail.com, stw@stwschool.ac.th
 • Website : www.stwschool.ac.th
 • เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 37 ไร่ - ตารางวา เขตพื้นที่บริการ จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านสดำ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ และโรงเรียนบ้านหนองคู
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา เดิมชื่อโรงเรียนขุขันธ์ (สาขาตาอุด) โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่บริการเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2534 จำนวน 44 คน เป็นนักเรียนชาย 20 คน นักเรียนหญิง 24 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหลวงพ่อวัดบ้านเคาะ ให้ใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่เรียนรวมทั้งร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียนเข้าเรียนต่อ มอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียน ต่อมาโรงเรียนได้มีผู้ดูแลสาขา คือ
  1. นายวิรัตน์ น้อยพรหม ผู้ดูแลสาขา
  2. นายสิทธิพร อุทธิเสน ผู้ช่วยดูแลสาขา
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2538 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวอรพิน จูมสีมา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

 • พ.ศ.2539 เปิดสอนระดับ ม.1-ม.4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 372 คนรวม 11 ห้องเรียน มีครู 9 คน
 • พ.ศ.2542 เปิดสอนระดับ ม.1-ม.5 มีนักเรียนทั้งสิ้น 441 คนรวม 13 ห้องเรียน มีครู 10 คน
 • พ.ศ.2543-2547 เปิดทำการสอนระดับ ม.1-ม.6 มีนักเรียนทั้งสิน 552 คน รวม 16 ห้องเรียน มีครู 11 คน
 • พ.ศ.2548 เปิดทำการสอนระดับ ม.1- ม.6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 519 คน รวม 16 ห้องเรียน มีครู 10 คน
 • ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้น ม.1 – ม.6

 • ที่ตั้ง โรงเรียนศรีตระกูลอยู่ห่างจากอำเภอขุขันธ์ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
 • ทิศตะวันออก ติดตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศตะวันตก ติดตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศเหนือ ติดตำบลสำโรงพลัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 • ตรา/สัญลักษณ์โรงเรียน

  ปรัชญาโรงเรียน

  ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก  คำขวัญประจําโรงเรียน

  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

  อัตลักษณ์

  ลูกชมพูม่วง รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา  เอกลักษณ์

  โรงเรียนส่งเสริมโครงงานคุณธรรม

  สีประจำโรงเรียน ชมพู – ม่วง

  ชมพู หมายถึง ความสำเร็จ
  ม่วง หมายถึง สีของดอกอินทนิล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน